Hải Quảng

Hãy đi, sẽ đến!

Bài tập sinh học 12 cơ bản: 03

Một gen dài 4080 Aº và có 3060 liên kết hiđrô.

1. Tìm số lượng từng loại nuclêôtit của gen.

2. Trên mạch thứ nhất của gen có tổng số giữa xitôzin với timin bằng 720, hiệu số giữa xitôzin với timin bằng 120 nuclêôtit. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen.

3. Gen thứ hai có cùng số liên kết hyđrô với gen thứ nhất nhưng ít hơn gen thứ nhất bốn vòng xoắn. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của gen thứ hai.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

1) Số lượng từng loại nuclêôtit của gen:

Tổng số nuclêôtit của gen: N = 2.L/3,4 = 2.4080/3,4 = 2400 (nu)

Ta có:

- Theo đề:  2A + 3G = 3060 (1)

- Theo NTBS: 2A + 3G = 2400 (2)

Từ (1) và (2)  => G = 660 (nu)

Vậy, số lượng từng loại nuclêôtit của gen:

+ G = X = 660 (nu)

+ A = T = 2400 / 2 – 660 = 540 (nu)

2) Số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn :

Số lượng nuclêôtit trên mỗi mạch gen: 2400 : 2 = 1200 (nu)

Theo đề bài:

- X1 + T1 = 720

- X1 – T1 = 120

Suy ra X1 = (720 + 120) / 2 = 420 (nu)

T1 = 720 – 420 = 300 (nu)

Vậy, số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen:

X1 = G2 = 420 (nu)

T1 = A2 = 300 (nu)

A1 = T2 = A – A2 = 540 – 300 = 240 (nu)

G1 = X2 = G – G2 = 660 – 420 = 240 (nu)

3) Số lượng từng loại nuclêôtit của gen II :

Số lượng nuclêôtit của gen II:  2400 – 4 . 20 = 2320 (nu)

+ Theo đề: 2A + 3G = 3060 (1)

+ Theo NTBS: 2A + 2G = 2320 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: G = 740

Vậy gen II có:

+ G = X = 740 (nu)

+ A = T = 2320 / 2 – 740 = 420 (nu)

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 194 other followers

%d bloggers like this: