Sinh trưởng và phát triển ở động vật (ôn tập)


I- Bài tập có lời giải Bài 1:  Dưới đây là sơ đồ phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. Em hãy chú thích cho mỗi sơ đồ và phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái? Phát triển qua … Continue reading Sinh trưởng và phát triển ở động vật (ôn tập)

Cảm ứng ở động vật (ôn tập)


Bài 1: Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật? Lời giải + Về cơ quan cảm ứng: từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích. ở động vật có hệ thần kinh, từ … Continue reading Cảm ứng ở động vật (ôn tập)

BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THẦN KINH


BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THẦN KINH I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 1. Đồ thị điện thế động: Của tế bào thần kinh mực ống: - Gđ mất phân cực: -70mV ---> 0 - Gđ đảo cực: 35mV - Gđ tái phân cực: … Continue reading BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THẦN KINH

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (ôn tập)


Bài 1:    Khái niệm về sinh trưởngK, phát triển, sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật. Lời giải - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. - … Continue reading Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (ôn tập)