Sinh sản ở động vật (ôn tập)


Bài 1: Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? Lời giải * Điểm giống nhau: + Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp … Continue reading Sinh sản ở động vật (ôn tập)

Advertisements

Sinh sản ở thực vật (ôn tập)


Bài 1: Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính. Lời giải *Sinh sản vô tính có ưu điểm: + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. + Tạo ra các cá thể … Continue reading Sinh sản ở thực vật (ôn tập)

Sinh trưởng và phát triển ở động vật (ôn tập)


I- Bài tập có lời giải Bài 1:  Dưới đây là sơ đồ phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. Em hãy chú thích cho mỗi sơ đồ và phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái? Phát triển qua … Continue reading Sinh trưởng và phát triển ở động vật (ôn tập)

Cảm ứng ở động vật (ôn tập)


Bài 1: Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật? Lời giải + Về cơ quan cảm ứng: từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích. ở động vật có hệ thần kinh, từ … Continue reading Cảm ứng ở động vật (ôn tập)

BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THẦN KINH


BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THẦN KINH I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 1. Đồ thị điện thế động: Của tế bào thần kinh mực ống: - Gđ mất phân cực: -70mV ---> 0 - Gđ đảo cực: 35mV - Gđ tái phân cực: … Continue reading BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN CỦA ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THẦN KINH

BÀI 28: ĐIỆN THẾ NGHỈ


I. KHÁI NIỆM ĐIỆN THẾ NGHỈ - Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tích điện âm so với phía ngoài màng tế bào tích điện dương II. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐIỆN THẾ NGHỈ Điện … Continue reading BÀI 28: ĐIỆN THẾ NGHỈ

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (ôn tập)


Bài 1:    Khái niệm về sinh trưởngK, phát triển, sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật. Lời giải - Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. - … Continue reading Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (ôn tập)