Tổng hợp lý thuyết phần di truyền học phân tử


A. Nội dung đã học ở lớp 10: 1. Cấu trúc và chức năng ADN 2. Cấu trúc và chức năng ARN 3. Cấu trúc và chức năng Protein B. Nội dung trong chương trình 12: 1. Gen và mã di truyền 2. Quá trình nhân đôi ADN 3. Quá trình phiên mã 4. Quá trình dịch mã 5. Đột biến gen 6. Điều hòa hoạt … Continue reading Tổng hợp lý thuyết phần di truyền học phân tử

Advertisements

30 câu trắc nghiệm phần Tiến Hóa – sinh hoc 12


Họ, tên thí sinh:...............................................Lớp:.............. Câu 1: Nội dung cơ bản của định luật Hacdi-Vanbec là: A. Tỉ lệ các kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định. B. Trong quần thể giao phối tự do, tần số tương đối của các alen thuộc mỗi gen được duy trì ổn định qua các thế … Continue reading 30 câu trắc nghiệm phần Tiến Hóa – sinh hoc 12

Trắc nghiệm sinh học 12 – học kì 1


Câu 1:  Gen là một đoạn ADN mang thông tin A. mã hoá cho 1 chuỗi polipeptit hoặc 1 phân tử ARN. B. qui định cơ chế di truyền . C. qui định cấu trúc của 1 phân tử prôtêin. D. mã hoá các axit amin. Câu 2:  Bản chất của mã di truyền là … Continue reading Trắc nghiệm sinh học 12 – học kì 1

Tính trạng (traits)


Con cái luôn được thừa hưởng một hoặc vài tố chất nào đó giống bố mẹ (ví dụ: nét cười, cặp mắt, màu da, mái tóc…). Những nét/điểm/tố chất/tính trạng (được thừa kế) này tiếng Anh gọi là trait. Và di truyền là đề cập đến việc truyền tính trạng  từ bố mẹ sang con cái. Từ xa xưa, con … Continue reading Tính trạng (traits)

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm chương 1, 2 – sinh học 12 (đề thi TN 2013)


20 câu trắc nghiệm chương 1 và 2 có trong đề thi TN năm 2014 Câu 1: Người mắc bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây là một dạng thể ba? A. Hội chứng Đao.                                                 B. Bệnh ung thư vú. C. Hội chứng Tơcnơ.                                             D. Bệnh phêninkêto niệu. Câu 2: Một loài sinh vật … Continue reading Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm chương 1, 2 – sinh học 12 (đề thi TN 2013)

Một số bài tập sinh học (phần 5)


Bài 21: Một gen có chiều dài 5100 Ăstron, số nuclêôtit loại Adênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen trên. Xác định: a. Số nuclêôtit loại Guanin có trên gen? b. Tổng số liên kết hyđrô của gen trên? c. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có 10% A, và 20% G thì … Continue reading Một số bài tập sinh học (phần 5)

Một số bài tập sinh học (phần 4)


Bài 16: Một gen có chiều dài 4080 Ănstrong, có A = T =480 Nu. Gen trên bị đột biến mất đi 2 liên kết hyđrô. Xác định: a. Số lượng từng loại Nu có ở gen chưa đột biến? b. Số lượng từng loại Nu có ở gen sau đột biến? (cho biết đột … Continue reading Một số bài tập sinh học (phần 4)

Một số bài tập sinh học (phần 3)


Bài 11: Một gen có chiều dài 4080 Ăngstong, có Nu loại A = 480. Gen phiên mã 3 lần tổng hợp mARN. a. Số lượng ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã nói trên? b. Trên mạch gốc có A =  280, G = 420. Xác định số lượng từng loại … Continue reading Một số bài tập sinh học (phần 3)

Xác dịnh chiều dài và khối lượng của ADN


I. CÔNG THỨC ADN là một đại phân tử sinh học được cấu tạo từ 4 loại đơn phân cơ bản: A, T, G, X. Xét về mặt không gian, phân tử ADN là một chuỗi kép gồm 2 mạch đơn polinucleotit. Mỗi vòng  xoắn có 10 cặp Nu gọi là một chu kì. Mỗi … Continue reading Xác dịnh chiều dài và khối lượng của ADN

Một số bài tập sinh học (phần 2)


Bài 6: Một gen có khối lượng 900.000 đvC. Trên mạch thứ nhất có A:T:G:X lần lượt có tỉ lệ 1:2:3:4. Xác định: a. Số lượng từng loại Nu có trên mỗi mạch đơn? b. Số lượng từng loại Nu có trên gen? Bài 7: Một gen có 2998 liên kết hóa trị giữa các … Continue reading Một số bài tập sinh học (phần 2)