//
thư mục

sinh thai

This tag is associated with 2 posts

Chuyên đề luyện thi môn sinh


DI TRUYỀN

21ditruyen_tinhquyluatcuahientuongditruyen-1393127267.857

22ditruyen_cacquyluatditruyenupanh-1393127342.593

23ditruyen_lythuyetgenvadotbiengen-1393127426.5872

24ditruyen_ditruyenhocnguoi-1393127479.9343

25ditruyen_ditruyenhocquanthe-1393127545.4357

26ditruyen_ungdungditruyenhoc-1393127609.7071

27ditruyen_nst_dotbiensoluongcautrucnst-1393127695.2721

 

TIẾN HÓA

31tienhoa_bangchungtienhoa-1393128012.4098

32tienhoa_nguyennhanvacochetienhoa-1393128116.1834

33tienhoa_suphatsinhvaphattriensusongtrentraidat-1393128190.4129

 

SINH THÁI

41hesinhthai_lythuyethesinhthai-1393128489.6433

42hesinhthai_quanthesinhvat-1393128567.9414

43hesinhthai_quanxasinhvat-1393128644.6511

Sưu tầm từ  Zuni.vn

Bài 42: HỆ SINH THÁI


I. Khái niệm hệ sinh thái – Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường vô sinh của quần xã) VD: Hệ sinh thái ao hồ, đồng ruộng, rừng…… – Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định nhờ các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.

Đang trực tuyến